Vchodové plastové dvere, lacné radiátory online -
Airfel výpredaj 2022
Najlacnejší kotol na drevo a uhlie - Kotol na tuhé palivo lacno
 Kontakt
ZANZI s.r.o.
  Haniska 429
  044 57   Haniska pri Košiciach
  ☎ +421(0)950 279 588 (dvere)
  ☎ +421(0)904 169 362 (radiátory) ☎ +421(0)948 405 444 (plotovky)
 
  Prevádzka: Areál Haniska (Na sklade držíme prevažne iba OBJEDNANÉ DVERE!)
  Otvorené:
  Pon-Pia 7:30-16:00
  www.zzshop.sk
 Podporované platby
HotovosťBankový prevod
DobierkaBankové karty (osobne na prevádzke)
 Farby online

 Nábytok, domácnosť
Košík:3 ks
bez DPH:473.33,- €
s DPH:568.00,- €
 Dvere skladom
Skladové dvere
Montáž dverí
Montážna sada

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu ZZSHOP (ZANZI s.r.o.)

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu môže vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka. 
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. 
Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom (boli uvedené firemné údaje - IČO a/alebo DIČ), postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady (tovar II. triedy) je záručná doba 12 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia predajná cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE:
Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v prevádzkárni predávajúceho. Predávajúci rozhodne o reklamácii a spôsobe jej vybavenia do troch dní, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; určenie spôsobu vybavenia reklamácie a vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

Pri uplatnení reklamácie predávajúci vystaví potvrdenie o prijatí reklamácie. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
(Tlačivo "Reklamačný protokol" k stiahnutiu - PDF súbor)

VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY:

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
a) je predložený originálny záručný list, ak bol vystavený,
b) je predložený doklad o zaplatení ceny tovaru alebo faktúra (alebo kópie týchto dokladov),
c) tovar spĺňa všetky ostatné podmienky uvedené v záručnom liste (ak bol vydaný) pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený tovar, tovar nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a bola mu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
c) vady boli spôsobené neodbornou montážou, vandalizmom, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie alebo vady vznikli v dôsledku opotrebenia spôsobeného bežným používaním alebo nesprávnym či nadmerným používaním,
d) boli porušené ochranné plomby na tovare,
e) vady boli spôsobené neoprávneným alebo nesprávnym zásahom do tovaru,
f) k vade došlo používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru a/alebo zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
g) k vade došlo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
h) ak sa vady tovaru reklamujú po uplynutí záručnej doby. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Niektorý tovar predávaný predávajúcim je určený k odbornej montáži. Odbornou montážou sa rozumie montáž na základe oprávnenia alebo montáž firmou / osobou, ktorá má oprávnenie túto činnosť vykonávať. V takom prípade v záručnom liste musí byť uvedené meno/názov odborníka alebo firmy, dátum montáže, podpis a pečiatka.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO VOČI REKLAMUJÚCEMU:

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
b) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
c) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru  alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
d) Ak sa na výrobku  opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
e) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. V prípade výmeny iba niektorej časti, nová záručná doba platí iba ne vymenenú čast, nie na celý výrobok. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
f) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
g) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 Užitočné info (dvere)
Všetky uvedené rozmery sú vonkajšie rozmery (vrátane rámu)!
V cene: dvere (krídlo) + rám (zárubňa), prah, kľučky, zámok, 3 kľúče.

V prípade nesymetrického rozmiestnenia okienok na dverách, okienka na ľavých dverách môžu byť zrkadlovým obrazom okienok na dverách pravých, resp. naopak.
Priechodnosť plastových dverí (cca):
Celkové rozmery (cm) Priechodnosť (cm)
88 x 200 74 x 191,5
98 x 200 84 x 191,5
98 x 208 84 x 199,5

Rez plastových vchodových dverí

Vonkajšie plastové vchodové dvere - BIELE:  PVC - XPS - PVC
Vonkajšie plastové vchodové dvere - ZLATÝ DUB:  PVC - MDF - XPS - MDF - PVC

Rez-plastovych-vchodovych-dverí

Kliknite na obrázok pre zväčšenie (nové okno)
PVC - Polyvinylchlorid, skrátene PVC, je umelo vyrobený plastický polymér
XPS - Moderný tepelnoizolačný materiál XPS (extrudovaný polystyrén s uzavretou bunkovou štruktúrou)
MDF - Drevovláknité dosky spájané syntetickým lepidlom za vysokej teploty a tlaku

 

⚠  Dvere  na objednávku

V prípade tovaru na objednávku (dvere na mieru, dvojfarebné dvere) kúpna cena musí byť uhradená vopred prevodom. na základe zálohovej faktúry. ktorá bude doručená na Vašu e-mailovú adresu po potvrdení Vašej objednávky. Dodacia lehota v prípade produktov na objednávku je cca 30 dní od uhradenia zálohovej faktúry.
Pre tovar na objednávku podľa zákona neplatí 14-dňová lehota na vrátenie tovaru bez udania dôvodu!
ZZSHOP (www.zzshop.sk) je internetový obchod, väčšinu vchodových dverí nedržíme skladom!

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.